Klare regler om fremleje af lejligheder

-Kan min udlejer nægte mig, at jeg deler lejligheden med en anden studerende?
-Er der nogen mulighed for, at min veninde kan overtage lejligheden, når jeg flytter sammen med min kæreste i hans villa?
-Kan min lejer overtage hele lejligheden, hvis jeg flytter?
Da det kan være vanskeligt at finde gode og billige lejeboliger - især i de større byer - opstår der et væld af situationer, hvor lejere ønsker at udleje deres bolig helt eller delvist. Nogle lejere har behov for at få et kontant tilskud til huslejen, nogle vil gerne dele lejligheden med en anden, og nogle vil nødigt opgive deres lejemål, fordi de måske får brug for det på et senere tidspunkt.
Netop på dette områder behøver lejere imidlertid ikke at gøre sig de store overvejelser, for loven indeholder meget klare regler for, hvad en lejer må og ikke må, og disse regler gælder, uanset om der skulle stå noget andet i lejekontrakten. Det fremgår nemlig af lejeloven, at det vil være ugyldigt, dvs. uden retsvirkning af nogen art, hvis en privat udlejer fastsætter noget andet, der stiller lejeren ringere, når det gælder videreudlejning, også kaldet for fremleje.
Selv om reglerne i vidt omfang er ens for privat udlejning og udlejning af almene boliger, beskæftiger denne artikel sig udelukkende med det private boligmarked.
Hvis du bor i en lejlighed, som du har lejet, har du ret til:
1) At videreudleje en del af lejligheden, dvs. foretage delvis fremleje, når få betingelser er opfyldt.
2) At videreudleje hele lejligheden i op til to år, dvs. foretage fuldstændig fremleje, men kun når ganske særlige betingelser er opfyldt.
Hvis du ønsker at udleje en del af lejligheden, fx for at dele huslejen med en anden, behøver du ikke spørge din udlejer om forlov. Du har nemlig ret til at udleje et eller flere værelser, dvs. foretage delvis fremleje, blot du sørger for, at
1) du maksimalt videreudlejer halvdelen af lejlighedens beboelsesrum. Bor du fx i en treværelses lejlighed, kan du udleje et værelse, hvis du har lyst til det.
2) din udlejer får kopier af aftalerne med din lejer, inden lejemålet begynder, og inden din lejer flytter ind.
Når du videreudlejer, er det dig - og kun dig - der hæfter for huslejen og andre forpligtelser over for ejendommens ejer, dvs. din udlejer. Betaler dine lejere ikke den aftalte husleje til dig, skal du fortsat betale for hele lejligheden til ejeren, lige som det bliver dit problem, hvis en eller flere af dine lejere flytter i utide.
Du kan ikke stille krav om, at ejendommens ejer skal påføre dine lejeres navne på den lejekontrakt, du har indgået med ejeren. Her står du alene som lejeren, og undlader du at betale huslejen, kan ejeren ophæve lejeaftalen, så du og dine lejere tvinges til at flytte med kort varsel.
At dine lejere har betalt det aftalte beløb til dig, hjælper dem ikke, hvis du undlader at betale til ejendommens ejer. Dine lejere ryger ud sammen med dig.
Ligeledes skal dine lejere være opmærksomme på, at de ikke får ret til at blive boende i dit lejemål, hvis du på et tidspunkt ønsker at forlade det, fx fordi du har fundet en kæreste, som du ønsker at flytte ind hos. Her bliver du nødt til at opsige dine lejere, så du kan aflevere hele lejligheden til ejeren, når din lejeaftale med ejeren udløber på baggrund af din opsigelse af den.
Hvis du ønsker at udleje hele lejligheden - og ikke bare et eller flere værelser - gør du klogt i at tage en snak med ejendommens ejer forinden. Ved fuldstændig fremleje stiller lejeloven nemlig langt skrappere betingelser, som skal være opfyldt, før du kan fortage udlejningen.
Efter lejeloven har du kun ret til at videreudleje hele lejligheden og kun i op til to år, når:
1) Ejendommen indeholder mere end 13 beboelseslejligheder.
2) Dit fravær er midlertidigt og skyldes "sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig
forflyttelse eller lignende".
3) Antallet af personer i lejligheden ikke kommer til at overstige antallet af beboelsesrum.
4) Din udlejer får kopier af aftalen med dine lejere, inden lejemålet begynder, og inden de flytter ind.
5) Din udlejer ikke har rimelig grund til at modsætte sig det lejemål, du ønsker at indgå.
Den sidstnævnte betingelse kan ejendommens ejer ikke benytte efter forgodtbefindende. Der vil kun i meget sjældne situationer kunne være "rimelig grund til at modsætte" sig en fuldstændig videreudlejning, såfremt de øvrige krav er opfyldt. Som eksempel kan nævnes, at den lejer, du ønsker at udleje til, tidligere har boet i ejendommen og været årsag til en masse problemer, fx støj og gentagne huslejerestancer.
Til gengæld skal dit midlertidige fravær falde ind under de forhold, der direkte er omtalt i loven, fx "forretningsrejse" eller "midlertidig forflyttelse". Du kan ikke flytte ind hos din kæreste og fremleje hele din bolig, så du har den som sikkerhed, hvis forholdet skulle briste i løbet af de første to år.
Når du videreudlejer hele lejligheden, gælder nøjagtigt det samme som ved delvis fremleje. Det bliver dig - og kun dig - der hæfter over for ejendommens ejer, og dine lejere får ingen ret til at blive boende, hvis du opgiver at flytte tilbage, når perioden på maksimalt to år er gået. Her må du opsige lejeaftalen, så lejligheden kan rømmes og afleveres til udlejeren.

---

Jeg udformer dit eller jeres testamente på baggrund af grundig individuel rådgivning for KUN 1.800 kr. inklusiv moms:
www.DitTestamente.dk

Hvis du ønsker at købe dit testamente et andet sted, så læs forinden denne advarsel:
PAS PÅ nogle testamentetilbud

designet af webdesigner.dk