Klogt at sikre sig bevis i hverdagen

-Kan jeg forpligtes til at betale for en ny bogpakke, når jeg har opsagt mit abonnement for flere uger siden?
-Hvordan står jeg i en sag, hvor min kone kan bekræfte, at sælgeren oplyste, at bilen aldrig havde været skadet, men hvor det ikke passer?
-Har jeg mulighed for at klage over en håndværker, der forlanger det dobbelte af, hvad vi aftalte på forhånd?
Selv om de fleste af os tager et ord for et ord og holder vores mundtlige aftaler, opstår der ind imellem situationer, hvor vi kommer til at fortryde det. Nemlig hvis den anden part nægter at holde sin del af aftalen, for i så fald bliv er det påstand mod påstand, og det kan juridisk set ikke bruges til ret meget.
Dansk lovgivning slår fast, at en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig, men de smukke ord holder kun vand, hvis begge parter lever op til dem. I modsat fald står den ærlige part i en næsten umulig situation.
For enkelthedens skyld kan der opstilles fire grupper af situationer, hvor du med fordel kan overveje, om du skal sikre dig dokumentation eller bevis. Det gælder:
1) Når du indgår aftaler om køb af visse varer eller arbejder, fx opførelsen af en carport.
2) Når du ønsker at opsige en løbende ydelse, fx et abonnement på et tidsskrift.
3) Når du klager over fejl og mangler ved noget, du har købt, fx en defekt ved en computer.
4) Når du konstaterer fejl og mangler i et gensidigt kontraktforhold, fx ved et lejemål.
Køber du en brugt bil, eller indgår du en aftale med en håndværker, fx om at få renoveret badeværelset, kan det være klogt at få aftalen på skrift og så detaljeret som muligt. En mundtlig aftale afskærer dig ganske enkelt for at få ret, hvis den anden part efterfølgende påstår noget andet end det, som I havde aftalt.
Selv om andre skulle være til stede, da du indgik aftalen, bør du ikke berolige dig med, at du har vidner på, hvad der blev sagt og aftalt. Nære slægtninge og gode bekendte vil sjældent blive opfattet som neutrale og upartiske, og deres udsagn kan kun få betydning ved en domstol. Desuden vil det i mange sager ikke være besværet og den økonomiske risiko værd at udtage stævning og forsøge sig med en retssag.
Skulle du stå med en mangelfuld eller overfladisk aftale, efter du har bedt om at få en mundtlig aftale bekræftet på et stykke papir, kan du selv forsøge at udfylde den med de vilkår, der skulle have være en del af den. Det gør du ved at sende den anden part et brev, hvor du accepterer aftalen, og hvor du samtidig beskriver de øvrige vilkår i den. Brevet sender du anbefalet til den anden part, og du sørger for at gemme en kopi af det sammen med postkvitteringen.
Undlader den anden part at protestere mod de vilkår, du har tilføjet, så er det pludselig dig, der står bevismæssigt stærkt, såfremt der senere opstår uenighed om, hvad der oprindeligt blev aftalt.
Ønsker du at opsige et løbende abonnement på bøger, blade m.v., risikerer du også at få et stort bevismæssigt problem, hvis du gør det mundtligt, fx pr. telefon, og hvis abonnementet ikke bliver standset. I stedet kan du foretage opsigelsen i form af et anbefalet brev, du beholder en kopi af, eller eventuelt pr. email eller fax, som du gemmer en kopi af.
Gælder det derimod fejl og mangler ved en vare, du har købt, kan du i første ombæring komme med din mundtlige indsigelse. Men bliver du afvist med en begrundelse, du ikke vil finde dig i, bør du straks sende forretningen et anbefalet brev, som du beholder en kopi af, og hvor du gemmer postkvitteringen. Nemlig et brev, som du indleder med en beskrivelse af din indsigelse og forretningens afvisning, og hvor du fortsætter med at bede om en skriftlig begrundelse inden otte dage, fordi du - i tilfælde af en ny afvisning - agter at gå videre med sagen.
Du kan først gå videre med sagen, fx til Forbrugerklagenævnet, Rejseankenævnet eller Byggeriets Ankenævn, når du forgæves har forsøgt at komme igennem med din indsigelse over for den forretningsdrivende. Og det kan du kun bevise, at du har gjort, hvis du kan sende kopier af dit brev og det eventuelle svar fra den anden part.
Endelig gør du klogt i at reklamere i anbefalede breve, hvis der er noget, du ønsker at gøre indsigelse over i gensidige kontraktforhold - og sædvanligvis at gøre det så hurtigt som muligt.
Det gælder fx i et lejeforhold, for her skal du senest to uger efter lejeforholdets begyndelse gøre indsigelse mod eventuelle mangler ved beboelsen. Det fremgår af lejelovens § 14, hvor der står følgende:
"Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til at påberåbe sig mangelen senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse meddele udlejeren, at han vil gøre den gældende. Dette gælder dog ikke, hvis mangelen ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller udlejeren har handlet svigagtigt".
I stedet for et anbefalet brev kan du skrive manglerne ned på en liste, som du afleverer til udlejeren samtidig med, at du får ham til at kvittere for modtagelse - med sin personlige underskrift - på en dateret kopi af din skrivelse til ham.

Ønsker du at vide mere om at sikre dig bevis i hverdagen, kan du med fordel tage kontakt med JuraEksperten.

 

 

 

designet af webdesigner.dk