En god idé at bytte lejebolig

-Må min udlejer gennemføre en stor modernisering, når jeg ønsker at bytte min lejlighed med en anden og mindre bolig?
-Kan huslejen forhøjes i forbindelse med et boligbytte?
-Kan min udlejer sige nej til et boligbytte, fordi hans barnebarn mangler et sted at bo?
Private udlejere forsøger ind imellem at lægge hindringer i vejen, når deres lejere ønsker at bytte sig til en mere passende lejebolig et andet sted. Men bor du til leje i en privat udlejningsejendom, har du en egentlig ret til at bytte bolig med en anden lejer, blot en række betingelser er opfyldt. Nemlig følgende:
1) Du skal bo til leje i en ejendom, hvor udlejeren ikke selv har sin bolig, eller i en ejendom, hvor udlejeren selv bor, og hvor der er mindst syv lejligheder.
2) Du skal have boet i lejligheden i mindst tre år.
3) Du skal bytte med en lejer, hvis husstand omfatter færre personer end antallet af beboelsesrum i din lejlighed.
4) Du skal bytte med en lejer, der også bor til leje i en beboelseslejlighed. Du har fx ikke ret til at bytte bolig med en andelshaver eller en ejer af en lejlighed eller et parcelhus.
Hvis de omtalte betingelser er opfyldt, kan udlejeren kun forsøge at hindre dig i at bytte bolig ved at henvise til lejelovens § 73 stk.2 litra d, hvor der står følgende:
"Udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte".
Men det kommer udlejeren kun igennem med, såfremt han har helt ekstraordinære og relevante indsigelser, fx at den lejer, der skal flytte ind i din lejlighed, tidligere har boet i ejendommen, men blev smidt ud på grund af manglende betaling af husleje. Det vil ikke være en "rimelig grund", at udlejeren hellere vil have en anden lejer, fx et familiemedlem, en ældre og mere rolig lejer, en ikke ryger eller et lejer med dansk baggrund.
Til gengæld kunne din udlejer tidligere gøre et boligbytte ret så problematisk - for nu ikke at sige umuligt - ved at meddele dig, at lejligheden inden indflytningen skulle moderniseres, og at det ville medføre en huslejestigning. En sådan meddelelse ville nemlig få de fleste lejere til at takke nej til at indgå et boligbytte med dig, da de ikke kunne vide, hvad deres fremtidige husleje i din nuværende lejebolig ville blive. Men en så diffus meddelelse holder ikke længere, for der er indsat følgende regel i lejelovens § 73 stk. 3:
"Såfremt der er tale om et lejemål, som udlejeren agter at forbedre i forbindelse med byttet og herefter fastsætte lejen efter § 5, stk. 2, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, skal udlejeren straks meddele lejeren dette og senest 1 måned efter lejerens meddelelse om bytte anmode huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse, jf. § 25 a, stk. 3, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene".
"Udlejeren skal fremsende kopi af anmodningen om forhåndsgodkendelse samt oplysning om størrelsen af den forventede husleje efter forbedringen til lejeren. Når huslejenævnets forhåndsgodkendelse foreligger, skal udlejeren straks give lejeren kopi heraf".
"Undlader udlejeren at give de i 1. og 3. pkt. nævnte oplysninger, kan lejen ikke fastsættes efter § 5, stk. 2, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, hvis genudlejning sker som led i det pågældende bytte. Ved forhåndsgodkendelsen ses bort fra bestemmelsen i § 5, stk. 3, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene".

Meddeler din udlejer, at han vil modernisere din lejlighed, hvis du foretager et boligbytte, kan du tage det helt roligt. Det bevirker nemlig, at udlejeren skal på tur til huslejenævnet for at indhente en forhåndsgodkendelse, og får udlejeren den, er det op til dig - eller rettere den lejer, du vil bytte med - om boligbyttet skal gennemføres. Mener den anden lejer, at huslejen bliver for stor, kan I opgive at bytte, så du fortsat bor til leje i din lejlighed på de hidtil gældende vilkår. Det fremgår af lejelovens § 73 stk. 4:
"Lejeren skal senest 14 dage efter, at kopi af huslejenævnets forhåndsgodkendelse efter stk. 3 er kommet frem til lejeren, meddele udlejeren, at byttet ønskes gennemført. Sker det ikke, fortsætter lejeforholdet på uændrede vilkår"..
Når du bytter lejebolig med en anden lejer, skal det ske med det sædvanlige opsigelsesvarsel dvs. med tre måneders varsel, og der foretages et flytteopgør i såvel dit lejemål som i det lejemål, du bagefter skal flytte ind i. De to lejemål fraflyttes på nøjagtig samme måde, som hvis du og den anden lejer havde opsagt dem uden at foretage et boligbytte. Derefter kommer den lejer, du har byttet med, til at betale depositum m.v. til din hidtidige udlejer, mens du kommer til at betale depositum m.v. til den andens lejers hidtidige udlejer.
Et boligbytte kan være en god idé af mange grunde, fx pladsbehov, huslejens størrelse og boligens placering og indretning. Som ung kan du bytte dig til en større lejlighed, og som gammel kan du bytte dig til en mindre lejlighed med direkte indgang fra gaden. Desuden kan du have behov for at flytte til en anden by, hvor du skal studere eller arbejde, og måske kan du finde en lejer, der har planer om at flytte til det geografiske sted, som du skal forlade.

 

designet af webdesigner.dk